On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Predikantdagar

Morgon

Hillelitiska regler för skrifttolkning

Dessa regler präglas av logik. Det finns ett sammanhang i bibeltexterna.

 1. Lätt och tungt. Man skiljer det som är viktigt och oviktigt. T ex: Vad är viktigast för Gud? Blommor eller människor? Gud bryr sig mer om människor än blommor. Typisk hebreism.

 2. Likartad fördning. Likartade termer i lagarna som gör att man kan dra paraleller mellan lagar och kan låta uttoklninig av lagar gälla mellan lagar där det finns samma ordföljd. Ordföljd som förkommer i ett eller flera bibelställen.

 3. Familjebilning på grundval av ett bibelställe. Då kan man anta att det som står i sammanhanget har betydelse för det första bibelstället. Språklig likhet. Idémässig likhet.

 4. Familjebilning på grundval av två bibelställe.

 5. Allmänt & speciellt och speciellt & allmänt. En allmänn princip i ett sammanhang i ett lag kan inskränkas av en speciell princip som ingår i den lagen. Det kan finnas lagar som inskränker andra generellare lagar. En speciell lag kan få en utökad betydelse i anslutning till en allmänn lag. Beakta skriftens samtliga hänsyn. Om man drar ett enskilt bibelställe till sin logiska spets hamnar man inte alltid rätt utan måste beakta allt bibeln säger om ett ämne. Det kan finnas andra ställen som gör att man ska hamna i en annan slutsats. Om man inte sätter enskilda ställen i ett helhetsperspektiv så ger t ex krigen i GT fel bild av Gud.

Finns det en risk att man tar udden av bibelordet? Frågan är om udden ligger i hela bibeln eller i det enskilda bibelordet? Man måste jobba med hela bibeln. Det går att ha udd i predkningar och bara fokusera på en aspekt, men det måste som helhet bli balanserat.

Dogmer ICHTYS Doktrin, frågor som är viktiga men som vi inte är överens om. Dopfråga, nattvard, symbol eller kristi kropp och blod? Åsikter, skiljer sig innut i församlingar. typ trummor på gudstjänsten, skiljsmässa och nytt förhållande

 1. Som framgår av ett annat ställe. Ett problem på ett ställe som kan lösas med en lösning från ett parallellställe. Använd skrift för att tolka skrift. Bibelställen som talar om samma problem. Matt/Mark 12:36.

 2. Kontext/sammanhang. Den övergripande principen som alltid är med. Som man kan sluta sig till av sammanhanget.

Paulus

Man behöver den judiska kontexten för att förstå många av passagerna i NT. Jesus var jude, levde i en judisk kultur och talade till judar. Paulus använde GT, NT var ju ännu inte skrivet. Paulus ger en visning om hur Bibeln ska appliceras på nya problem som inte direkt tas upp i Bibeln. 50% av Paulus citat från GT finns i Romarbrevet. Apg 22:3, Paulus blev upplärd av Gamaliel som var sonson till Hillel(?). Paulus är kristen och därför skiljer sig hans förståelse av Messianska profetior från hur judar förstod profetiorna. Damaskushändelsen vred om Paulus från att ha använt sin judiska exegetik till att nitiskt försölja kristna till att bli kristocentrisk i sin bibelutläggning. Paulus går från att se Messias i GT till att se Jesus i GT. Paulus har bokstavlig tolkning/förståelse av GT. Paulus tror att Bibeln är Guds ord och Paulus fortsätter att utlägga GT efter rabbinsk praxis. GT är ett tilltal i alla tider för alla. Det finns en allmänngiltighet i GT då det är Guds ord.

Centralt är att måla Jesus. Och det går att göra från alla Bibelställen. Heb 10:2. Kristus är uppfyllelsen av GT och GT är en skuggbild av Jesus. Hela GT handlar om Jesus. Luk 28: Jesus visar hur GT handlar om Honom. 1 kor 1:18

1 Kor 1:18 - 2:16

Sex stycken GT citat som en ryggrad i utläggningen om varför Jesus är viktig. Texten är upplagd som en predikan i en synagoga. Tre bibelord följt av ytterligare tre bibelord.

1 Kor 4:18-5:13 Incest - sexuell omoral

5 Mos 22:30, 23:1-8, 27:20 Hur bemöter Paulus denna problematik? I lagarna så går man till rätta med samma etiska problematik som Paulus tar upp. Förbannad är den som…. Det är synd och synd får inte finnas i församlingen. Församlingen ska vara helig som Gud och har ett kollektiv ansvar för detta. I rabbinks tradition förde man ihop dessa bibelcitat och Paulus tolkning ligger i linje med Hillelsk tolkning. Amoniter och Moabiter kom ur incest och därför hör det stället ihop med 5 Mos 22:30. Det är bara tydligt om man verkligen kan bibeln och förstår att Amoniter och Moabiter kom ur incest.

Varför tar han upp de 5 andra synder när han talar om sexuell omoral. Jo han rör sig i de grannskapen. 5 Mos 22:21-22:30 - Sexuell omoral: “Gör dig av med den som är ond”. Avgudadyrkan Mos 5 13:1-5: Gör dig av med den som är ond. Ovettigt tal 5 Mos 19:11-19 Dryckenskap 5 Mos: 21:18-21 Utsugning 5 Mos: 24:7

Det är parallellt i formulering och i att det berör synd.

Paulus jobbar med Jesus och korset i centrum. Oerhört kunnigt av Paulus för att kunna göra dena utläggningen. Hur tillämpas detta? Från situation till situation. Skiljer sig för en som har ledarroll i kyrkan och den som är nyfrälst.

Fromhetsregeln

Om man bara använder Hillels regler kan man missa Jesus, så Hillels regler. Fromhetsregel: En ödmjukhet för Jesus vilken behövs för att rätt förstå Jesus. Ords 2:5, Ords 15:33. Förstånd kommer av gudsfruktan och gudsfruktan är att lyda Gud. För att förstå Bibeln måste jag lyda Gud. Lever jag i medveten synd kan jag inte skriva en bra predikan. Inte samma som arvssynden.

Upproriskhet kontra lydnad. Vad är trolldomssynd? Jo, det är att försöka kontrollera, det är upproriskhet. Att resa sig upp mot Gud. Upproriskhet hör inte hemma hos predikanter, eller andra usla syndare för den delen.

Lydnad är bättre än offer. Om du har något otalt med din broder, låt ditt offer ligga och gå först och försona dig med din broder. När vi har hjärtat inriktat på att Herren är Gud då kan vi rikta in oss på kontexten.

I detta ligger också att stå för sin tro, men att göra det ödmjukt.

Kontext

 1. Versen / Perikopen Runt versen har man bibelbok, sen författare och sedan har man Bibeln. Kapitel- och versindelning är oursprunglig vilket innebär att man måste läsa både före och efter för att förstå kontexten som versen står i. Alltså, indelningen ger ingen betydelse.

Grundregel: texten kan inet betyda idag vad den inte betydde då. Textens dåtida tolkning måste ge principen som sen appliceras på nutid. Vi måste förstå vad Matteus menar med dessa mina minsta utifrån hela bibelboken. Om man rycker enskilda citat kan man förstå “mina minsta” både som fattiga och som unga, men om man ser till kontexten håller inte de tolkningarna.

Finns det andra delar i Bibeln där detta kommer upp? Skrift ska med skrift tolkas.

Man kan också gå utanför Bibeln, t ex apokryfer och antika texter som relaterar till Bibeln. Detta för att förstå kontexten som bibelböcker är skrivna i. The “IVP Bible Background Commentary” är en bra bok för att förstå historisk och kulturell kontext.

 1. Författare
 2. Författarens syfte

Använd bara det som har betydelse för budskapet/predikan/tolkningen. Ingen bryr sig om vad det eller det grekiska order betyder om det inte lyfter fram budskapet.

 1. Genre

Hebreisk poesi, brev eller ett historiskt personporträtt? Poesi tolkas annorlunda från historiska böcker.

 1. Struktur

Det kan hjälpa att skriva upp texten och dra paralleller mellan delar av texten som hänger ihop. Gå därför ut alla folk till lärjungar. Döp dem, lär dem, och jag är med er. Ställa upp som en flowchart. Vad är befallning, bud och uppmuntran? För vissa är det en hjälp. Ibland finns det chiastiska strukturer. A B C - Jes 53 B” A”

 1. Ordstudier. Går att använda olika översättningar och grundtexten. “Greek - English Concordance” där man kan se hur ett ord används i bibelpassager och hur det översätts. T ex med “dessa mina minsta” kan man se var frasen används och hur den översätts.

 2. Kommentarer Det går att fastna i kommentarer. Man måste alltså börja i bibeltexen gå igenom den ordentligt innan man går till kommentarer. Jewish New Testament Commentary

 3. Kyrkohistorien - Använd bekännelseskrifterna

 4. Andra predikningar och postillor. T ex: Nohrborg: Postilla Ringius: En kristlig undervisning om Kristi rike Evangelieboken i gudstjänst och förkunnelse Luther: Huspostilla Schartau Giertz: Söndagsboken, Då föll Herrens eld

Bygg upp ett eget bibliotek, avsätt lite pengar varje år, så att du har material att använda när du skriver predikningar.

Matt 5:23, 19:39 Mark 10:2-12 Lukas 16:8 1 Kor 6:9, 7:10-15 Rom 7:1-13 2 Kor 6:14 1 Mos 2 5 Mos 12, 24 Mal 2:16

1 Kor 6:9 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,

Att undersöka

Daniel Karlsson